ed2kfile福利

ed2kfile福利

盖病脾约大便难者,每因其人津液素亏,或因汗下利小便,施治失宜所致。若胃实者,则其人阳气素盛,胃有宿食,即未经汗下,而亦入胃成实也。

 丹溪未尝纯倚二陈为用矣,以上述治痰之药,亦不为不多矣,丹溪何尝固执于此,盖以意立法耳。昧者惑于甘能中满之说而不敢用,岂知承制之理乎!太阳病,外证未解不可下也,下之为逆,欲解外者,宜桂枝汤。

针足阳明,以泄其热,使其一邪不再传,则愈矣。今身热不去,邪仍在表也。

悉具者,谓胸之下,少腹之上,左右两□,无不□满而有痛也。表之罢否,须于此验之。

气海有余者,气满胸中,息面赤;气海不足,则气少不足以言。表邪解者,乃可攻饮也。

若其人内热素盛,服桂枝汤又不实时呕出,则益助其热,所以其后必吐脓血也。不发热,无太阳也;不往来寒热,无少阳也;其人反静,无阳明也。

Leave a Reply